ลงทะเบียนการประชุมวิชาการ Nephrology Meeting

“Case Based Approach in Electrolyte and Acid-Base Disorders”

วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องราชเทวี 1 โรงแรมเอเชีย ปทุมวัน กรุงเทพ


กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียน
   
คำนำหน้าชื่อ
   
ชื่อ (ภาษาไทย)
   
นามสกุล (ภาษาไทย)
   
ชื่อหน่วยงาน / สถาบัน / โรงพยาบาล
   
แพทย์โปรดระบุเลขใบประกอบวิชาชีพ ว
   
วิชาชีพ :
   
สถานะสมาชิก


*** หากติ๊กอันนี้ ให้ขึ้นว่า มีค่าใช้จ่ายวันละ 500 บาท / วัน โดยมาชำระหน้างาน
   
E-mail
   
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
           
*** โปรดระบุวันที่ต้องการเข้าร่วมประชุม***
           
เข้าร่วมประชุม
       
           
   

หมายเหตุ : = ฟิลด์ที่ต้องกรอกให้ครบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่เบอร์ 02 – 716 - 6091, 02-716 - 7450 โทรสาร 02 – 718 – 1900