ลงทะเบียนการประชุมวิชาการ Nephrology Meeting

“Case Based Approach in Electrolyte and Acid-Base Disorders”

วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องราชเทวี 1 โรงแรมเอเชีย ปทุมวัน กรุงเทพ


ปิดรับการลงทะเบียน

(Online Registration has been close)